1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

Du l?ch

Rao v?t, gi?i thi?u qu?ng bá các ??a ?i?m du l?ch, c?ng ty, d?ch v? du l?ch, khách s?n, nhà ngh?, khu ngh? d??ng, vé máy bay,...

 1. C?ng ty du l?ch

  ?? tài th?o lu?n:
  4,982
  Bài vi?t:
  7,394
 2. H? chi?u, VISA

  ?? tài th?o lu?n:
  707
  Bài vi?t:
  1,701
 3. Khu ngh? d??ng (Resort)

  ?? tài th?o lu?n:
  592
  Bài vi?t:
  1,467
 4. Khách s?n, nhà ngh?

  ?? tài th?o lu?n:
  1,183
  Bài vi?t:
  2,202
 5. Vé xe, máy bay

  ?? tài th?o lu?n:
  2,920
  Bài vi?t:
  4,954
?ang t?i...