1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -

Event H?p Ch?

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
  1. Kh?ng có ch? ??.

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...