1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -
Duc_QM
Ho?t ??ng cu?i:
03/09/2018
Tham gia ngày:
13/06/2018
Bài vi?t:
31
?? ???c thích:
0
?i?m thành tích:
6
Gi?i tính:
Nam
Sinh nh?t:
06/10/1984 (Tu?i: 36)
Web:
N?i ?:
S? 37/91 Ng? 118 - Tr??ng ??nh - Hà N?i
Ngh? nghi?p:
Nhi?p ?nh Gia

Duc_QM

Thành viên m?i, Nam, 36, ??n t? S? 37/91 Ng? 118 - Tr??ng ??nh - Hà N?i

Duc_QM ???c nhìn th?y l?n cu?i:
03/09/2018
  1. Hi?n t?i kh?ng có tin nh?n trong h? s? c?a Duc_QM.
 • ?ang t?i...
 • ?ang t?i...
 • Gi?i thi?u

  Gi?i tính:
  Nam
  Sinh nh?t:
  06/10/1984 (Tu?i: 36)
  Web:
  N?i ?:
  S? 37/91 Ng? 118 - Tr??ng ??nh - Hà N?i
  Ngh? nghi?p:
  Nhi?p ?nh Gia
  Là m?t photogarapher có trên 10 n?m ho?t ??ng trong ngh? ?nh.
  S? m?nh c?a ??c QM là l?u gi? nh?ng c?m xúc TH?T trên t?ng khu?n hình, ?em ??n cho khách hàng nh?ng gói d?ch v? ??m b?o giá tr? th?c t?, v?i ??i ng? ekip d?i dào kinh nghi?m làm vi?c T?N T?M ?? h??ng t?i ch?t l??ng d?ch v? hoàn h?o. Vì v?y các c?p ??i ch? vi?c lo t? ch?c ti?c c??i, vi?c còn l?i h?y ?? ??c QM l?u l?i nh?ng c?m xúc TH?T c?a các b?n trong ngày tr?ng ??i.
  “B?n hài lòng h?y nói v?i ng??i khác còn ch?a hài long h?y nói v?i ??c QM ”

  T??ng tác

  N?i dung:
  Facebook:
  truevisionmedia.vn

  Ch? ky

  True Vision Media chuyên , Ch?p ?nh s?n ph?m, Quay phim phóng s? c??i, Quay phim s? ki?n, Quay phim h?i th?o, Quay phim h?i ngh? Fanpage: truevisionmedia.vn Facebook cá nhan: ??c QM Hotline: 01202845555 ??a ch?: S? 37/91 Ng? 118 - Tr??ng ??nh
?ang t?i...